מצוות הנחת תפילין מגינה על עם ישראל במלחמה

 

תפילין מגינות על עם ישראל מפני האוייבים - בזכות הנחת תפילין עם ישראל ניצול
ב"ה, מנחם - אב התשס"ו

תפילין - הנשק הסודי של עם ישראל

יהודי יקר, רבני ישראל פונים אליך

הנח תפילין וסייע להכניע את האוייב

עקב המצב הבטחוני החמור השורר בארץ הקודש כאשר שונאי ישראל מנסים בכל יום ויום לפגוע בכל אחד ואחד מבני ישראל, אנשים נשים וטף (היה לא תהיה), זקוקים אנו ביתר עוז לקיום הבטחת התורה "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך".

חכמנו זכרונם לברכה קבעו כי "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" - אלו תפילין שבראש (מסכת ברכות ו, ע"א). כמו כן פסקו "שמפני קיום מצוות תפילין (שמניחים על הזרוע והקדקוד) ותיקונן, יתקיים באנשי המלחמה "וטרף זרוע אף קדקוד" (הלכות קטנות לרא"ש, הל' תפילין סט"ו).

מתוך דברי חכמנו אלו עולה כי נוסף כל חשיבותה הגדולה של הנחת התפילין כשלעצמה, עד שעליה אמרו "הוקשה כל התורה כולה לתפילין", ישנה סגולה מיוחדת בהנחת תפילין, שדווקא על ידי קיום מצווה זו מתגלה לעין כל מעלתו של כל יהודי ויהודי - "כי שם ה' נקרא עליך", וממילא "ויראו ממך". כמו כן, הנחת התפילין נותנת עוז ותעצומות לאנשי המלחמה כדי שיתקיים "וטרף זרוע אף קדקוד" שמשמעותו הכרעת האוייבים באופן מוחלט ועל טבעי.

לאור האמור, קוראים אנו - רבני ודייני ישראל - בקריאה של חיבה ב"דבר ה' זו הלכה", לכל יהודי, בארץ הקודש ובעולם כולו, לסייע בהצלחתם של חיילי צה"ל העומדים במסירות נפש על הגנת העם היושב בציון, ולהוסיף בבטחונם של כל בני ישראל בארץ הקודש, על ידי קבלת החלטה כי:

  1. כל יהודי, מעל גיל שלוש עשרה, יניח תפילין כשרות בכל יום חול - שנבדקו על ידי סופרים יראי שמים.
  2. כל יהודי המניח תפילין ישפיע על עוד יהודי אחד לפחות שיתחיל להניח בכל יום תפילין כשרות.

ויהי רצון שבזכות קיום מצווה חשובה זו יתקיים בנו "ושכבתם ואין מחריד... ואולך אתכם קוממיות" על ידי משיח צדקנו, אמן.

ובאנו על החתום:
 
 
 
 
Phone: 02-997-4560 | Fax: 02-997-4017 | Email:info@tefillin.co.il