Choose your currency

Shopping Cart

The cart is empty
cart

הרב לאו שליט"א

הרה"ג ר' ישראל מאיר לאו שליט"א

הרב הראשי לישראל לשעבר


תמונות מביקור הרב בתפילין בית אל

 

 

 

 

 

הרב ישראל מאיר לאו שליט"א

 

 

 

ישראל מאיר לאו

הרב הראשי לישראל

 

ב"ה, א' בשבט תשנ"ד

 

מכתב המלצה

 

לכבוד

מנהלי מפעל "עטרת קדושה – ליצור תפילין מהודרות"

בית-אל

 

השלום והברכה.

בביקורי בבית-אל אשר בארץ בנימין, בקרתי גם את המפעל "עטרת קדושה" לייצור תפילין. המפעל הנ"ל בהנהלת הרב ישי באב"ד והרב שבתי קרוטהמר הי"ו, מקפיד הקפדה יתירה שיצאו מתחת ידו אך ורק תפילין מהודרות, המיוצרות מעור אחד מבהמה גסה. בכל שלב ושלב משלבי היצור, מעבוד העורות ועד צביעת הבתים. גם הפרשיות המוכנסות בתפילין הן מהודרות ונכתבות ע"י סופרים יר"ש שנבחנו בהלכות סת"ם כשכל פרשה נבדקת ומוגהת שלש פעמים.

דגש מיוחד ניתן במפעל על יצור תפילין לכל עדה ועדה מעדות ישראל. נהרא ונהרא כפשטיה לפי מנהגיהם.

אברככם שבעבודתכם הטהורה תוציאו מתחת ידיכם דבר נאה ומתוקן "ויהי נועם ד' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו".

 

בברכה נאמנה.

(מקום החותם)

ישראל מאיר לאו

הרב הראשי לישראל

 

< Back    
 
 
 
 
Phone: 02-997-4560 | Fax: 02-997-4017 | Email:info@tefillin.co.il