Choose your currency

Shopping Cart

The cart is empty
cart

הרב אביגדור נבנצל שליט"א

הרב אביגדור נבנצל

רב הכותל


תמונות מביקור הרב בתפילין בית אל

 

 

 

 

 

 

 

הרב אביגדור נבנצל

 

המלצה

בס"ד א' פ' כי ברוך הוא תשנ"ה פעה"ק בית א-ל תובב"א

מאד התרשמתי בבקורי במפעל התפלין כאן מהרצינות והדביקות, הבקיאות וההקפדה בה מתנהלת מלאכת הקדש של הכנת התפילין של יד ושל ראש, עז ותפארת לישראל, ועדות כי שם עליון נקרא עלינו.

יזכו כל העושים במלאכת הקדש להתברך, כמובטח לכל אשר יקים את דברי התורה הזאת, ויזכו את הרבים, ויחזו עם כל בית ישראל בנעם עליון, ובקימת בית עולמים, ותפילין של ראש בין הציץ והמצנפת, ומלך ישראל עם ס"ת בימינו ונזר תפילין של ראש על ראשו ואצעדת תפילין של יד בשמאלו, בב"א,

כעתירת צעיר הלוים

אביגדר נבנצל

 

 

< Back    
 
 
 
 
Phone: 02-997-4560 | Fax: 02-997-4017 | Email:info@tefillin.co.il